BM1422AGMV-EVK-001
  • 新产品
  • MLGA010V020A
  • EAR99
产品描述:
EVAL BOARD FOR BM1422A
标准包装:1
数据手册: --
ECAD模型:
  • 规格参数
  • 产品特性
  • 技术文档
  • 产品评论
SDP MLGA010V020A
输入电压范围(DVDD) 1.7V ~3.6V
磁测量范围 ±1200μT(Typ)
最大暴露场 1000mT
ECCN EAR99
输入电压范围(AVDD) 1.7V ~3.6V
工作电流(100SPS) 0.15mA(Typ)
磁敏度 0.042μT/LSB(Typ)
工作温度范围 -40°C ~ +85°C

   

登录之后就可发表评论

9690920****qq.com

新产品很强大,ROHM是家有实力的厂商

1****qq.com

库存多啊