V33MLA1206NH
  • 量产中
产品描述:
MLA Series 1206 33 VDC 26 V RMS 75 V Clamp 180A 500 pF SMT Multilayer Varistor
标准包装:2500
数据手册: --
ECAD模型:
  • 规格参数
  • 产品特性
  • 技术文档
  • 产品评论
安装类型 表面贴装,MLCV
最大 DC 电压 33VDC
能量 0.80J
电流 - 浪涌 180A
变阻器电压 38V
封装/外壳 1206(3216 公制)
压敏电压(典型) 43.5V
电路数 1
最大 AC 电压 26VAC
压敏电压(最大) 49V
登录之后就可发表评论